Dědické řízení jak probíhá

Rate this post

Dědické řízení jak probíhá

Dědictví bývá spojeno se ztrátou někoho blízkého. Hodnota dědictví nemůže nikdy zmírnit bolest ze ztráty blízkého člověka. Dědictví pouze trošku zmírní smutek po zesnulém. Smutek začíná být pomalu překryt novými starostmi a na řadu tak přichází hmotná stránka, nebo-li dědictví.

Dědictví se podle § 1475 nového občanského zákoníku nazývá pozůstalostí. Jedná se o souhrn práv a závazků, které úmrtím fyzické osoby přecházejí na dědice. Souhrn práv a závazků vycházejících z dědictví může být rozděleno i mezi více dědiců. V případech úmrtí jednoho z manželů, je v rámci dědického řízení provedeno nejprve vypořádání společného jmění manželů. Tuto skutečnost určuje český právní řád.

Dědické řízení jak probíhá?

Průběh dědického řízení není úplně snadný a mnohdy trvá i několik měsíců. Existují dva druhy dědictví. Jedná se o dědictví ze zákona a dědictví ze závěti. V případě dědictví ze zákona je průběh snadnější. Jelikož neexistuje závět ze strany zemřelého, tak je dědictví rozděleno mezi dědice, tak jak stanovuje zákon.

Dědickému řízení a jeho průběhu ovšem předchází určité kroky. Před zahájením průběhu dědického řízení, musí být oznámeno soudu úmrtí osoby. Úmrtí osoby oznamuje soudu matriční úřad dle trvalého pobytu zemřelého. Na základě této skutečnosti vybere soud soudního komisaře, tedy pověřeného notáře, který vyřizuje dědické řízení. Soudního komisaře bude vždy stanovovat soud, jelikož do jeho pravomoci spadá celé dědické řízení.

Stanovení soudního komisaře probíhá podle dědického rozvrhu, který se nachází u soudu. Dědický rozvrh je soubor pravidel stanovený vždy na období jednoho kalendářního roku. Rozvrh upravuje, jakým způsobem bude stanovený notář. Využít může princip územní podle místa trvalého pobytu zemřelého, nebo se může využít kombinace principu časového.

Soudní komisař nahlédne do centrální evidence závětí. V centrální evidenci závětí zjistí, zda není evidovaná závěť zůstavitele. Poté pozve osobu, která vypravila pohřeb k osobnímu jednání. Tímto krokem soudní komisař zahájil tzv. předběžné řízení.Při předběžném řízení komisař zjišťuje okruh dědiců, stav zůstavitelova majetku a závazků. Do stavu majetku patří i cenné papíry, účty a akcie.

Soudní komisař musí provést soupis veškerého majetku, ocenit jej a připravit všechny potřebné doklady pro vyřízení dědictví. V případě nemovitostí dochází k jejich ocenění na základě odborných znaleckých posudků. Přednost je dávána dohodě mezi dědici o rozdělení majetku.

V případech, kdy se dědici nedohodnou na rozdělení majetku, je soudním komisařem vydáváno potvrzení o tom, že dědici nabyli dědictví na základě dědických podílů. Povinnosti soudního komisaře je komunikovat se všemi dědici a připravit veškeré podklady nezbytné pro rozhodnutí soudu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *